Statut

Statut

STATUT

Związku Stowarzyszeń Niemieckich
Warmii i Mazur


Rozdział I
Postanowienia ogólne


§1

 1. Ilekroć dalej w statucie jest mowa:
  1. o Związku, rozumie się przez to Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur.
  2. o Stowarzyszeniu rozumie się przez to Stowarzyszenia będące członkami zwyczajnymi Związku, o których mowa w § 7 niniejszego statutu.


§2

 1. Nazwa Związku brzmi: Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur, w skrócie ZSNWiM.
 2. Teren działania Związku: teren Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem województwa: warmińsko-mazurskiego.
 3. Związek może nawiązywać kontakty międzynarodowe z poszanowaniem norm prawa międzynarodowego, praw obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej i praw organizacji za granicą Rzeczypospolitej Polskiej o podobnym do naszego profilu działania.
 4. Siedziba Związku: miasto w województwie warmińsko-mazurskim wybrane przez Zgromadzenie Związku. Zgromadzenie Związku postanawia iż siedzibą Związku pozostaje w dalszym ciągu miasto Olsztyn.


§3

 1. Związek posiada osobowość prawną.
 2. Związek jest zarejestrowany na czas nieokreślony.
 3. Związek działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) i innych obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu.
 4. Związek jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Działalność swoją opiera na pracy społecznej członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 5. Związek posługuje się pieczęcią z nazwą Związku w języku polskim niemieckim.


Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji


§4

Celami Związku są:

 1. Zrzeszenie wszystkich Stowarzyszeń, z statutu których wynika, że członkami ich Stowarzyszeń mogą być tylko osoby pochodzenia niemieckiego.
 2. Koordynowanie pracy stowarzyszeń.
 3. Wspieranie pracy stowarzyszeń.
 4. Integracja całego środowiska mniejszości niemieckiej.
 5. Wyrażenie dążeń i osiągnięć mniejszości niemieckiej oraz występowanie na rzecz jej potrzeb społecznych, socjalnych i kulturalnych wobec władz i instytucji państwowych i samorządowych.
 6. Propagowanie języka i kultury niemieckiej i pomoc charytatywna.
 7. Reprezentowanie stowarzyszeń przed władzami, urzędami i instytucjami Rzeczpospolitej Polskiej oraz podobnymi Stowarzyszeniami działającymi w kraju i za granicą.
 8. Tworzenie podstaw lepszego, wzajemnego zrozumienia i współpracy między narodem polskim i niemieckim.


§5

Związek realizuje swoje cele poprzez:

 1. Krzewienie i popularyzację kultury i sztuki niemieckiej.
 2. Kultywowanie mowy, tradycji i obrzędów niemieckich.
 3. Niesienie pomocy medycznej i socjalnej osobom starszym, niedołężnym i samotnym.
 4. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 5. Organizowanie spotkań środowiskowych, seminariów, kursów, konferencji.
 6. Przedstawienie właściwym instytucjom, władzom państwowym i samorządowym propozycji dotyczących istotnych dla mniejszości niemieckiej programów działania oraz wnioskowanie o ewentualne dotacje przedmiotowe na ich realizacje.
 7. Wnioskowanie o darowizny, subwencje i inne środki finansowe na rzecz Stowarzyszeń.
 8. Prezentowanie osiągnięć mniejszości niemieckiej.
 9. Działalność oświatową.
 10. Działalność wydawniczą.
 11. Działalność kulturalną.
 12. Działalność gospodarczą o charakterze pomocniczym do działalności statutowej, z której dochód w całości przeznaczony jest na działalność statutową i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.


Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki


§6

Członkowie Związku dzielą się na zwyczajnych i wspierających


§7

Członkami zwyczajnymi Związku mogą być stowarzyszenia działające na terenie Rzeczpospolitej, z których statutu wynika, ż członkami ich są osoby pochodzenia niemieckiego lub ich małżonkowie.


§8

 1. Członkami wspierającymi Związku mogą być Stowarzyszenia, które są skłonne wspierać związek i jego członków. Członkowie wspierający nie mogą być wybierani do władz Związku ani wybierać do władz Związku (nie mają biernego ani czynnego prawa wyborczego).
 2. Członkami wspierającymi mogą być stowarzyszenia działające na terenia Niemiec.


Nabywanie członkostwa


§9

 1. Kandydat na członka Związku składa do Zarządu Związku:
  – pisemny wniosek o przyjęcie
  – uchwałę Zgromadzenia Członków o przynależności do Związku
  – poświadczoną kserokopię Statutu Stowarzyszenia
  – poświadczoną kserokopię postanowienia Sądu o rejestracji Stowarzyszenia
  – aktualny wyciąg z rejestry sądowego Stowarzyszenia
  – aktualną listę członków.
 2. Przyjęcie Stowarzyszenia na członka Związku następuje w drodze uchwały Zarządu Związku podjętej na najbliższym posiedzeniu Zarządu Związku od dnia złożenia wniosku.
 3. Zarząd Związku o decyzji przyjęcia lub odmowy przyjęcia zawiadamia kandydata na członka Związku w terminie 14 dni od podjęcia uchwały.
 4. 4. W przypadku odmowy przyjęcia na członka – kandydatowi przysługuje prawo odwołania się do Zgromadzenia Związku za pośrednictwem Zarządu Związku w terminie 14 dni od otrzymania odmownej decyzji. Zarząd Związku odwołanie to wprowadza do porządku obrad najbliższego Zgromadzenia, a o jego terminie i miejscu zawiadamia odwołującego się.


Ustanie członkostwa


§10

 1. W drodze pisemnego wniosku Stowarzyszenia o skreślenie z listy członków. W tym celu członek zobowiązany jest przedłożyć:
  – pisemny wniosek podpisany przez Zarząd Stowarzyszenia
  – uchwałę Zgromadzenia członków Stowarzyszenia o wystąpieniu ze Związku z podaniem daty wystąpienia
 2. W drodze uchwały Zarządu Związku o skreśleniu z listy członków wskutek:
  – zalegania z opłatami składek członkowskich przez okres jednego
  – roku działania na szkodę Związku przez członka Związku lub jego członków a w szczególności działania na szkodę Związku przez delegatów Stowarzyszeń
  – uchybienia przez członków Związku przepisom niniejszego Statutu i nie przestrzeganie obowiązków członka Związku
  – dokonanie przez członka Związku zmian w jego Statucie co do celów Stowarzyszenia i przynależności do Stowarzyszenia.


§11

Skreślenie z listy członków Związku w przypadku określony w § 10 ust. 1 niniejszego Statutu następuje z datą określoną w uchwale Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia występującego ze Związku.


§12

 1. Skreślenie z listy członków w przypadku określonym w § 10 -st. 2 niniejszego Statutu następuje z dniem podjęcia uchwały Zarządu Związku
 2. O podjęciu uchwały o skreśleniu z listy członków Zarząd zawiadamia określonego członka pisemnie w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały. Od tej decyzji Zarządu Związku skreślonemu członkowi Związku przysługuje prawo wniesienia odwołania do Zgromadzenia Związku w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o skreśleniu, za pośrednictwem Zarządu Związku. O terminie i miejscu najbliższego Zgromadzenia Związku, który rozpatrzy to odwołanie, skreślony członek zostanie przez Zarząd poinformowany pisemnie.


Prawa członków


§13

 1. Członkowie mają prawo korzystać z porad Związku we wszystkich sprawach dotyczących ich działalności.
 2. Członkowie Związku mają prawo wybierania i wybieralności do władz Związku.
 3. Członkowie Związku mają prawo uzyskiwania informacji o działalności Związku, wnoszenia odwołań od decyzji Zarządu.


Obowiązki członka


§14

 1. Członek Związku zobowiązany jest do :
  – systematycznego odprowadzania na konto Związku składek członkowskich wg ilości członków Stowarzyszenia, najpóźniej do 31 grudnia danego roku kalendarzowego za dany rok kalendarzowy, w wysokości ustalonej na dany rok kalendarzowy. W tym celu na dzień 31 grudnia każdego roku zobowiązany jest podać aktualną listę członków
  – przestrzegać uchwał Związku, które są wiążące dla członka Związku
  – udzielać informacji o działalności swojego Stowarzyszenia w zakresie i terminie określonym przez Zarząd Związku
  – brać udział w zebraniach organizowanych przez Zarząd Związku
  – terminowo i prawidłowo rozliczać się z powierzonych przez Zarząd środków finansowych w zakresie i terminie wskazanym przez Zarząd Związku o ponosić odpowiedzialność materialną za powierzone przez Związek środki finansowe
  – przedkładać dokumentację dotyczącą działalności Stowarzyszeń w terminie i zakresie ustalonym przez Zarząd Związku
  – brać udział w Zgromadzeniach Związku poprzez swoich delegatów.


Władze Związku


§15

 1. Władze Związku stanowią:
  – Zgromadzenie Związku
  – Zarząd Związku
  – Komisja Rewizyjna


§16

 1. Zgromadzenia Związku składa się z delegatów wybieranych uchwałą Zgromadzenia Członków poszczególnych Stowarzyszeń będących członkami zwyczajnymi Związku.
 2. Każdy członek Związku wybiera uchwałą Zgromadzenia swoich członków delegatów w ilości: na każdych 250 członków płacących składki 1 delegat i nie więcej jak 4 delegatów ze stowarzyszenia.
 3. W okresie między Zgromadzeniami Związku delegata Związku zawiesza w czynnościach Zarząd macierzystego stowarzyszenia na wniosek Zarządu Związku.


§17

 1. Zgromadzenie Związku powinno odbyć się przynajmniej 1 raz w roku.
 2. Zgromadzenie Związku zwołuje Zarząd w drodze uchwały ustalającej termin i miejsce Zgromadzenia oraz jego porządek obrad.
 3. Zawiadomienie pisemne o terminie, miejscu i porządku obrad Zgromadzenie Związku wysyła Zarząd do każdego członka Związku co najmniej 21 dni przed datą Zgromadzenia.
 4. Każdy członek Związku po otrzymaniu zawiadomienia o zwołaniu Zgromadzenia Związku ma obowiązek w terminie najpóźniej 7 dni przed datą Zgromadzenia przedłożyć w Zarządzie Związku następujące dokumenty:
  – aktualną uchwałę Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia o wyborze swoich delegatów z podaniem imienia, nazwiska, daty urodzenia i miejsca zamieszkania
  – aktualny stan członków Stowarzyszenia stwierdzony podpisem co najmniej 3 członków Zarządu Stowarzyszenia.


§18

Zgromadzenie Związku wybiera z delegatów: Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza, którzy stanowią prezydium Zgromadzenia Związku.


§19

 1. Zgromadzenie Związku jest zdolne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy delegatów.
 2. Zgromadzenie Związku podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
 3. Przy wyborach Przewodniczącego Zarządu, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz odwołaniu Przewodniczącego Zarządu, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia jest ważne przy obecności co najmniej 2/3 delegatów.
 4. Uchwały o wprowadzeniu dodatkowego punktu do porządku obrad zapadają większością 2/3 głosów.


§20

Zgromadzenie Związku:
– podejmuje uchwały o wysokości składek członkowskich
– rozpatruje odwołania członków od skreślenia z listy członkówi co do odmowy przyjęcia w poczet członków
– rozpatruje sprawozdanie Zarządu z rocznej działalności
– zatwierdza roczny bilans Związku
– wybiera i odwołuje członków Zarządu
– wybiera i odwołuje Przewodniczącego Zarządu Związku – wybiera i odwołuje członków Komisji Rewizyjnej
– udziela absolutorium Przewodniczącemu i członkom Zarządu – uchwała statut i jego zmiany
– podejmuje uchwały o rozwiązaniu Związku.


§21

 1. Na żądanie 1/3 członków Związku i na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd Związku jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenia Związku w terminie 2 miesięcy od otrzymania żądania.
 2. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Związku powinno być złożone na piśmie podpisanym przez co najmniej 3 członków Zarządu każdego stowarzyszenia występującego z żądaniem i załączone powinno być do tego żądanie – uchwała Zgromadzenia Członków poszczególnych Stowarzyszeń określająca zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Związku i podanie jego porządku obrad.


§22

 1. Zarząd Związku składa się z 7 osób.
 2. Prezydium Zarządu składa się z Przewodniczącego, zastępcy i skarbnika.
 3. Przewodniczący Zarządu wybierany i odwoływany jest przez delegatów. Zgromadzenia Związku przy obecności co najmniej 2/3 delegatów, w głosowaniu tajnym, w wyborach bezpośrednich.
 4. Pozostali członkowie Zarządu Związku powoływani są i odwoływani w wyborach bezpośrednich, tajnych przez delegatów Zgromadzenia Związku przy obecności co najmniej 2/3 delegatów. Wybierają spośród siebie, w głosowaniu jawnym, skarbnika i zastępcę przewodniczącego.


§23

 1. Kadencja Przewodniczącego Zarządu Związku trwa 3 lata.
 2. Kadencja pozostałych członków Zarządu Związku trwa 3 lata.


§24

Przed upływem kadencji odwołanie Przewodniczącego Zarządu Związku i pozostałych członków Zarządu może nastąpić jedynie z uzasadnionych rażących powodów, jak działalność na szkodę Związku lub nienależyte wypełnianie obowiązków statutowych, większością2/3 głosów oddanych w głosowaniu tajnym, przy obecności co najmniej 2/3 delegatów.


§25

 1. Zarząd Związku podejmuje decyzje w formie uchwały, zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego Zarządu Związku. Głosowanie jest jawne. Na żądanie członka Zarządu może być tajne.
 2. Przewodniczący Zarządu Związku w sprawach nie cierpiących zwłoki ma prawo podjąć decyzję samodzielnie między posiedzeniami Zarządu i o tej decyzji poinformuje Zarząd na najbliższym posiedzeniu.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywać się będą co najmniej 1 raz w miesiącu. Przewodniczący może zaprosić też inne osoby.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Przewodniczący Zarządu Związku oraz ustala on porządek obrad.
 5. Posiedzenia Zarządu Związku są protokołowane w języku polskim i niemieckim.
 6. Związek prowadzi rejestr uchwał Zarządu Związku.


§26

Zarząd Związku koordynuje działalność Związku. Podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Związku nie zastrzeżonych dla Zgromadzenia Związku.


§27

 1. Komisję Rewizyjną stanowi: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.
 2. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera i odwołuje Zgromadzenie Związku w głosowaniu tajnym, w wyborach bezpośrednich, przy obecności co najmniej 2/3 delegatów.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
 4. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  – co najmniej raz w roku kontrolowanie bieżącej działalności Związku pod względem jej zgodności ze statutem i uchwałami Zgromadzenia Związku oraz obowiązującymi przepisami
  – przedłożenie swojego sprawozdania na dorocznym Zgromadzeniu Związku
 5. Komisja Rewizyjna jest organem kolegialnym i podejmuje decyzje w formie uchwał podjętych zwykłą większością głosów.
 6. Komisja Rewizyjna prowadzi kontrolę w obecności Przewodniczącego Związku, Skarbnika i pracownika etatowego biura Związku.
 7. Komisja Rewizyjna ma swoją siedzibę w biurze Związku.


Sposób reprezentowania Związku


§28

 1. Związek na zewnątrz reprezentuje Przewodniczący Zarządu Związku względnie jego zastępca lub inny członek Zarządu w ramach określonego pełnomocnictwa.
 2. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków Związku składa Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego.
 3. Dokumenty związane z zaciąganiem zobowiązań finansowych (majątkowych) Związku i powodujących skutki finansowe dla Związku podpisuje Przewodniczący Zarządu i Skarbnik, bądź Zastępca Przewodniczącego i Skarbnik. W zastępstwie Skarbnika dokumenty księgowe związane z zaciąganiem zobowiązań finansowych podpisuje zatrudniona na etacie księgowa Związku za zgodą Przewodniczącego Zarządu.


Majątek Związku


§29

 1. nieruchomości
 2. ruchomości
 3. fundusze


§30

Związek do realizowania swoich celów czerpie fundusze z:

 1. składek członkowskich
 2. dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów z Polski i zagranicy,
 3. dochodów z własnej działalności gospodarczej,
 4. innych wpływów i dochodów.


§31

Majątkiem Związku zarządza Zarząd.


§32

Związek może nabywać i zbywać majątek nieruchomy i ruchomy jeżeli służy jego zadaniom statutowym.


Zmiany statutu


§33

 1. Statut może być zmieniony uchwałą Zgromadzenia Związku podjętą 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50% delegatów, w głosowaniu jawnym.
 2. Zmiana statutu” musi być umieszczona w porządku obrad doręczonym co najmniej 21 dni przed datą Zgromadzenia Związku.
 3. Projekt zmian statutu powinien być dołączony do zaproszenia na Zgromadzenie Związku.


Sposób rozwiązania Związku


§34

 1. Rozwiązanie Związku następuje w formie uchwały Zgromadzenia Związku podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 3/4 delegatów, w głosowaniu tajnym.
 2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku musi być umieszczone na porządku obrad, podanym do wiadomości wszystkich członków Zarządu na co najmniej 2 miesiące przed datą Zgromadzenia Związku, na którym ma być podjęta uchwała o rozwiązaniu Związku.
 3. Likwidatorem Związku jest Zarząd Związku.
 4. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Związku.
 5. W razie uchwały o rozwiązaniu Związku – Zgromadzenie Związku określa w formie uchwały na jaki cel przeznacza się majątek likwidowanego Związku. W razie braku takiej uchwały sąd orzeka o przeznaczeniu majątku na określony cel.


§35

Statut niniejszy uchwalony został przez Zgromadzenie Związku w dniu 18.04.2009 r. i obowiązuje od dnia zarejestrowania go w Sądzie Rejonowym VIII Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego Sekcja II w Olsztynie.


§36

Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci całkowitą moc dotychczasowy Statut Związku zarejestrowany w Sądzie Wojewódzkim Wydział I Cywilny w dniu 9 marca 1993, w dniu 30 stycznia 1995, 12 wrzesień 1997 i 22 października.2001 r.Statu

Skip to content