Olsztynek

Stowarzyszenie do Pielęgnowania Dóbr Kultury Niemieckiej im. "Emila von Behringa" w Olsztynku

 

Adres:                                                                                                                                Godziny otwarcia:          

ul. Niepodległości 34 A                                                                                                wt. 10.00-12.00

11-015 Olsztynek                                                                                                           śr. 14.00-17.00

 

Stowarzyszenie zostało założone przez 15-osobowy komitet założycielski w lipcu 1993 r.

 

Ø  W skład pierwszego zarządu weszli:

Eckhard Werner – przewodniczący

Eliza Babieczko – zastępca przewodniczącego  

Hilda Podsiadłowska – zastępca przewodniczącego

Dorota Bandycka – sekretarz

Irena Jastrzębowska – skarbnik

Adela Majewska – członek

 Maria Feliszek – członek

 

Ø  Cele i działalność statutowa stowarzyszenia:

 

1.       Krzewienie i popularyzacji kultury i sztuki niemieckiej,

2.       Kultywowanie mowy oraz tradycji obrzędów mniejszości niemieckiej,

3.       Kultywowanie sportu, rekreacji oraz turystyki wśród członków stowarzyszenia,

4.       Niesienie pomocy (pomoc chorym, starszym, niedołężnym i samotnym,

5.       Organizacja nauki języka niemieckiego,

6.       Przedstawianie właściwym władzom i instytucjom państwowym, kościelnym i samorządowym propozycji dotyczących istotnych dla środowiska mniejszości programów działań oraz wnioskowanie o ewentualne dotacje na ich realizację.

 

 

Ø  Aktualny skład zarządu stowarzyszenia wybrany w 2015 r.

 

Przewodniczący Leon Kuck

Zastępca przewodniczącego Ryszard Eberhart

Skarbnik Jadwiga Rybińska

Sekretarz Grażyna Kuck

Członek Piotr Ogonowski

 

Ø  Członkowie stowarzyszenia

 

Po weryfikacji liczba członków Stowarzyszenia uległa radykalnej zmianie. Stowarzyszenie obecnie ma 49 aktywnych członków. Członkowie spotykają się dwa razy w miesiącu w siedzibie Stowarzyszenia w celu pielęgnowania języka niemieckiego oraz kultury i obyczajów terenów byłych Prus Wschodnich.

 

Ø  Projekty i ich realizacja

 

W ostatnich trzech latach braliśmy udział w:

-        Kurs języka niemieckiego (nadal trwa),

-        Wyjazdy integracyjne do innych stowarzyszeń (Ostróda, Lidzbark Warmiński),

-        Projekt z okazji 100 rocznicy śmierci patrona Stowarzyszenia Emila von Behring,

-        Wycieczka edukacyjna śladami patrona Emila von Behring do Iławy oraz Ławic (miejsce urodzenia),

-        Projekty organizowane wspólnie z vdg dotyczyły spotkań integracyjnych, na których wykonywano robótki ręczne, śpiewano piosenki i kolędy. Były odczyty na temat obrzędów na Warmii i Mazurach w okresie od adwentu do Trzech Króli.