Działalność

Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie swoją działalność w I półroczu 2010 koncentrował na podtrzymywaniu oraz pielęgnowaniu tradycji i kultury niemieckiej, integracji środowiska, tworzeniu klimatu lepszego wzajemnego zrozumienia i współpracy miedzy narodami polskim i niemieckim. Związek reprezentował na zewnątrz wizerunek mniejszości niemieckiej w rejonie dawnych Prus Wschodnich, dzisiejszy obszar województwa warmińsko-mazurskiego.

Najważniejszym zadaniem Związku było wspieranie zrzeszonych stowarzyszeń w ich działaniu, służenie pomocy w realizacji zadań statutowych i pozyskiwaniu środków finansowych na te cele. Związek był otwarty na wszelkie działania służące podtrzymywaniu niemieckiej tożsamości narodowej, szczególnie wśród młodego pokolenia. W ostatnim okresie szczególny nacisk kładła nasza organizacja na aktywizację młodego pokolenia mniejszości niemieckiej. Dlatego też staraliśmy się realizować projekty, mające na celu ożywione zainteresowanie młodzieży pracą na rzecz środowiska.


Na początku roku 2010, po ukończonym okresie rozliczeniowym Związek włączył się w realizację projektu KINOWOCHE – „Tygodnia Kina Niemieckiego”, koordynowanego przez menadżera kultury z ifa i przyciągającego uwagę młodych ludzi. Wielu z nich czynnie włączyło się do realizacji. W tym roku udało się rozszerzyć zasięg prezentacji filmowych na kolejne miejscowości naszego regionu. Młode kino niemieckie zaprezentowano w Giżycku, Górowie Iławeckim i Morągu.


Drugim ważnym i nowatorskim przedsięwzięciem był realizowany przy wsparciu ifa projekt symulacyjny, mający na celu praktyczną naukę demokracji, doświadczenie metod i zasad funkcjonowania organizacji oraz sposobów działania celem realizacji planów i zamierzeń statutowych stowarzyszeń niemieckich. Projekt ten zyskał duże uznanie wśród uczestników i pozostawił pozytywne ślady w ich świadomości.


Kolejnym istotnym zadaniem Związku w 2010 r. było przygotowanie i przeprowadzenie wyborczego Zgromadzenia delegatów, które odbyło się 27 marca, a następnie rejestracja nowego Zarządu w Krajowym Rejestrze Sądowym.


Od kwietnia 2010 Związek współpracował z organizacją „dachową” w Opolu przy przygotowywaniu akcji letniej dla młodzieży mniejszości niemieckiej Polski północnej. W tym celu zajmował się podziałem miejsc, naborem uczestników oraz kompletowaniem dokumentów kolonijnych z poszczególnych ośrodków regionu.


7 czerwca odbył się w Ostródzie IV Konkurs Piosenki Niemieckiej. Związek wspierał przygotowania i czuwał nad jego przebiegiem. Pod koniec czerwca Wspólnota byłych Mieszkańców Prus Wschodnich zaplanowała przeprowadzenie Festynu Letniego w Olsztynku. Związek udzielił pełnej pomocy organizacyjnej oraz pośredniczył w kontaktach pomiędzy przedstawicielami L.O., a władzami i instytucjami polskimi.


W drugim kwartale 2010 na skutek postanowienia Zarządu z dnia 25.05.10, Związek poczynił starania zmierzające do zmiany siedziby. Pod koniec czerwca biuro Związku przeniesiono na ul. Kopernika 13.


Związek udzielał wsparcia i służył radą organizacjom terenowym, w tym stowarzyszeniu w Biskupcu przy planowaniu obchodów swojej XX-letniej działalności i przeprowadzeniu projektu „Nasza mała historia wczoraj i dziś”, a także stowarzyszeniu w Morągu przy realizacji Festynu letniego w Szymanowie.


Podstawowym nośnikiem przekazu w środowisku mniejszości niemieckiej naszego regionu był w I półroczu 2010 biuletyn „Mitteilungsblatt”, miesięcznik informacyjno-kulturalny prezentujący działalność kulturalną mniejszości niemieckiej w województwie warmińsko-mazurskim. Zamieszczane były informacje o wydarzeniach, sprawozdania z przebiegu uroczystości, festynów itp., Odbiorcami biuletynu były osoby prywatne w kraju i z zagranicy, instytucje samorządowe oraz organizacje pozarządowe zainteresowane współpracą. Nakład wynosił 900 egzemplarzy, a w czerwcu 1000 egzemplarzy, redagowany w języku polskim i niemieckim.


Ważnym nośnikiem przekazu była audycja radiowa „Allensteiner Welle’, przy której produkcji uczestniczą oprócz ścisłego teamu radiowego, również dawni współpracownicy redakcji. Audycja radiowa nadawana była w lokalnym Radiu Olsztyn w każdą niedzielę o godz. 20:05 na częstotliwości 103,2MHz, można również wysłuchać audycji przez Internet, pod adresem www.ro.com.plw czasie emisji.


ZSNWiM posiadał swoją stronę internetową www.vdgeo.vdg.pl., na której do 2010 roku prezentowana była jego historia, działalność, osiągnięcia, ważniejsze wydarzenia oraz kierunki rozwoju. W marcu 2010 roku poczyniono starania, zmierzające do przebudowania strony na nowoczesny system, umożliwiający po krótkim przeszkoleniu, zarządzanie treściami bez pomocy specjalistów. Te działania zmierzały do uruchomienia dynamicznej, często aktualizowanej strony Związku i zainteresowanych organizacji. Doraźnie strona uaktualniana była przy pomocy starego systemu.


Od listopada 2010 roku funkcjonuje już nowa strona internetowa Związku https://www.zsnwim.eu